Konsultation

Vi erbjuder en bred konsultation inom vårt område där vi hjälper dig att öka medvetenheten och kunnandet om just ditt unika trädkapital.

Trädbesiktning

Okulär besiktning

Vid oro över ett träds hälsotillstånd är det lämpligt att genomföra en besiktning av trädet och dess växtplats. En okulär besiktning utförs visuellt från marknivå av ett eller flera specifika träd för att på så sätt lokalisera synliga och tydliga defekter, patogenangrepp, skador m.m.

Fördjupad besiktning

Vid yttre skador eller misstanke om ihålighet hos ett träd kan det vara motiverat att komplettera en okulär besiktning med en fördjupad besiktning. Med hjälp av tekniska instrument, såsom resistograph eller ljudtomograf, kan andelen frisk respektive död ved uppskattas på utsatta delar. Utifrån besiktningsresultatet kan sedan sannolikheten uppskattas för att trädet eller delar av trädet ska kollapsa.

Rötsondering via ljudtomografi
Ljudtomografi är en lämplig metod för att uppskatta utbredningen av invändiga rötangrepp hos träd utan att trädet tillfogas någon anmärkningsvärd skada. Undersökningsmetoden bygger på en princip där ljudvågor skapas och ljudhastighet mäts för att detektera svag ved i form av rötangrepp och/eller hålrum.

Rötsondering via Resistograf@
En Resistograf@ påvisar motståndsavvikelser i vedstyrka genom borrning. Hos levande träd möjliggör mätutrustningen detektering av exempelvis rötangrepp i olika stadier, ihåligheter och sprickor.

Rotkartering via ljudtomografi
Kartläggning av ett träds rotutbredning med hjälp utan ljudtomografi kan vara en lämplig åtgärd i miljöer där det förekommer misstanke kring hämmad utveckling eller skador på rotsystem. Ett skadat rotsystem kan i värsta fall innebära försämrad förankring för trädet med förhöjd risk för kollaps som följd men även en försämrad hälsostatus.


Riskbedömning (TRAQ)

Vi är behöriga för bedömning av riskträd enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), vilket är en internationell standard för riskträdsbedömning framtagen av ISA.

Genom observeration av ett träd, dess växtplats och omgivning är det möjligt att upptäcka och förutse utvecklingen av eventuella allvarliga defekter som kan leda till att trädet t.ex. tappar grenar, faller omkull eller dör. Sannolikheten för att människor, egendom eller omgivning i närheten av trädet kan ta väsentlig skada av detta avgör huruvida trädet utgör en acceptabel risk eller ej. Riskbedömning enligt TRAQ är en analytisk och konsekvent metod som systematiskt leder fram till en kategoriserad risknivå för varje specifikt träd. Besiktningsresultat, riskidentifiering och riskanalys redovisas i en skriftlig rapport tillsammans med eventuella åtgärdsförslag.

Trädvärdering

Har ditt träd skadats via påkörning, grävningsarbete eller olovligen avverkats m.m. så är det en god idé att fastställa vilket ekonomiskt värde ert träd hade och vilken värdeminskning det har fått.

Trädinventering & trädvårdsplan

En trädinventering ger trädägaren information kring vilka träd som växer i det besiktigade området. Trädens skick, deras eventuella defekter tillsammans med rekommenderade åtgärder redovisas på ett tydligt sätt för respektive träd.

De rekommenderade åtgärderna sträcker sig från trädvårdsingrepp för ett mer välmående träd till akuta åtgärder för att undvika skada på trädet eller miljön intill trädet. Underlaget från trädinventeringen kan användas till att begära in offerter på de åtgärder som rekommenderas och eller till en komplett trädvårdsplan där man förutom de akuta åtgärderna även kan överblicka kommande åtgärder.

För mer information samt om du behöver hjälp med dina träd är du alltid välkommen att kontakta oss på Yggdrasil - alltid kostnadsfri offert.

Din certifierade arborist & trädkonsult i Skåne.

Helsingborg • Lund • Malmö

Box 26, 246 21 Löddeköpinge
042-14 16 93 • 040-15 36 93

info@ygts.se

© Yggdrasil Trädservice AB
Hemsida: Publiciteta&Co